Villkor

Villkor

Standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet

Innehållsförteckning:

Introduktion

1.Avtalet

2.Parterna

3.Priser

4.Avtalets ingående

5.Orderbekräftelse

6.Betalning

7.Leverans w.v

8.Risken för objektet

9.Ångerrätt

10.Undersökningsplikt

11.Klagomål vid brist och tidsfrist för anmälan av reklamation vid dröjsmål

12.Köparens rättigheter vid dröjsmål

13.Köparens rättigheter vid fel

14.Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

15.Garanti

16.Personuppgifter

17.Konfliktlösning

18.Källlista

Introduktion:

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Med konsumentköp avses här försäljning av varor till en konsument som inte huvudsakligen agerar som ett led i en kommersiell verksamhet, samt när säljaren agerar i en kommersiell verksamhet genom att sälja varor över internet. Kontraktet har upprättats och rekommenderats för användning av Konsumentombudsmannen.

Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Avtalsvillkoren är inte att förstå som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än vad som framgår av dessa försäljningsvillkor.

I de fall avtalet inte direkt ger lösningen på ett problem måste avtalet kompletteras med relevanta lagbestämmelser.

1. Avtalet

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren lämnar om köpet i beställningslösningen i webbutiken (inklusive bl.a. uppgifter om art, kvantitet, kvalitet, övriga egenskaper, pris och leveransvillkor av varorna), all direkt korrespondens mellan parterna (till exempel e-post) samt dessa försäljningsvillkor.

Vid konflikt mellan de uppgifter som säljaren lämnat om köpet i beställningslösningen i nätbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och lämnad information i beställningen har lösningen företräde framför försäljningsvillkoren, så länge den inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parterna
Säljare Företagsnamn: Balion AS
Kontaktadress: Liavegen 1, 5132 Nyborg
E-post: kundtjänst@balion.no
Telefonnummer:  93085072                                    
Organisationsnummer:928022870

Köpare är den person som gör beställningen.

3. Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar mervärdesskatt.

Information om de totala kostnaderna som köparen måste betala, inklusive alla skatter (mervärdesskatt, tull etc.) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgifter, förpackning etc.) samt specificering av de enskilda delarna i totalpris, anges i beställningslösningen innan beställning är gjord. (Varuleveranser till Svalbard eller Jan Mayen ska säljas utan tillägg av mervärdesskatt.(1)

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning mottagits av säljaren.

En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att det var ett sådant fel.

5. Orderbekräftelse

När säljaren har mottagit köparens beställning ska säljaren bekräfta beställningen utan onödigt dröjsmål genom att skicka en orderbekräftelse till köparen.

Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen vad gäller kvantitet, produkttyp, pris m.m. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan beställningen och orderbekräftelsen bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

6. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kreditkort (2) eller betalkort (3) vid betalning kan säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställningstillfället i upp till 4 dagar från beställningen.(4)

Vid betalning med kreditkort gäller lagen om kreditköp mm.m. komma till användning.(5)

Om säljaren erbjuder efterfakturering ska fakturan utfärdas till köparen när varan skickas. Förfallodagen måste sättas till minst 14 dagar från det att köparen tar emot försändelsen.

Om säljaren har ett särskilt behov av att kräva förskottsbetalning av köparen, till exempel vid tillverkningsköp, kan säljaren kräva detta.

Köpare under 18 år kan endast betala direkt när säljaren levererar varan eller när varan levereras mot postförskott.(6)

7. Leverans w.v

Leverans av varan från säljaren till köparen sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i beställningslösningen i webbutiken.

Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen inom skälig tid och senast 30 dagar efter beställning från kund. Om säljaren ska se till att varan skickas till köparen är han skyldig att låta transportera varan till destinationen på lämpligt sätt och under normala förhållanden för sådan transport. Bestämmelseorten är hos köparen, om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

8. Risken för objektet

Risken för varan övergår till köparen när varan har övertagits av köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen underlåter att ta över en vara som ställts till hans eller hennes förfogande enligt avtalet, står köparen ändå risken för förlust eller skada på grund av varans egenskaper.

9. Ångerrätt

Köparen kan häva köpet av varan enligt bestämmelserna i ångerrättslagen (7). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning även om det inte finns något fel på den och även om den inte har levererats.

Köparen ska underrätta säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar efter det att varan, föreskriven information om ångerrätt och ångerrättsblankett mottagits. Om köparen får ångerrättsblanketten och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varan levereras, börjar ångerfristen löpa från den dag då köparen får ångerrättsblanketten och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ångerrättsblankett löper ångerfristen fortfarande ut 3 månader efter att varan mottagits. Om köparen inte har fått information om ångerrätten alls är fristen 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om utnyttjandet av ångerrätten bör av bevisskäl vara skriftligt (blankett för ångerrätt, e-post, fax eller brev), och den ska innehålla information om hur köparen kommer att returnera varan till säljaren.

Vid användning av ångerrätten ska varorna returneras till säljaren inom skälig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 14 dagar från den dag då säljaren tar emot varan eller inkassosedeln eller varan ställs till säljarens förfogande. Säljaren kan inte fastställa avgifter för köparens utnyttjande av ångerrätten, men säljaren kan kräva att köparen står för kostnaderna för retursändningen.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan ska fortfarande kunna returneras till säljaren i ungefär samma skick och kvantitet som den var i när köparen tog emot den. Köparen bör returnera varan till säljaren i originalförpackningen om detta är möjligt.

Köparen kan inte ångra köp av varor som försämras snabbt, varor som till sin natur inte kan returneras, eller ljud- och bildinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen har brutits. Det sistnämnda undantaget gäller endast om säljaren tydligt har angett förutsättningarna för upphävandet av ångerrätten på förseglingen.

10. Granskning av föremålet

När köparen får varan rekommenderas att denne i rimlig omfattning undersöker om den är i enlighet med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den i övrigt har defekter.

Om varan inte stämmer med beställningen eller har defekter ska köparen meddela säljaren vid reklamation, jfr. klausul 11 ​​i avtalet.

11. Klagomål vid brist och tidsfrist för anmälan av reklamationer vid dröjsmål

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande.

Tidstiden kan aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte felet. Reklamation ska ändå göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre är reklamationsfristen fem år.

Vid försening ska krav framställas till säljaren inom skälig tid efter det att leveranstiden inkommit och varan inte har levererats.

Om varan är betald med kreditkort kan köparen även välja att annonsera och skicka reklamationer direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget).(8)

Meddelandet till säljaren eller kreditgivaren bör vara skriftligt (e-post, fax eller brev).

12. Köparens rättigheter vid dröjsmål

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt överenskommelse mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller villkor på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 2 kap. 5 i norska konsumtionsvarelagen hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och kräva ersättning av säljaren.

Uppfyllelse: Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället kan köparen behålla köpet och sätta en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan konsumenten kräva fullgörande.

Uppsägning: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varan inom den ytterligare fullgörandefrist som köparen har satt. Köparen kan ändå inte häva avtalet medan tilläggsfristen löper, om inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att fullgöra inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för förluster som han eller hon lider till följd av förseningen från säljarens sida, jfr. 24 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla reklamationer till säljaren vid reklamation, jfr. klausul 11 ​​i detta avtal.

13. Köparens rättigheter vid fel

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap beroende på omständigheterna hålla inne köpet pris, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och ersättning från säljaren.

Rättelse eller omleverans: Om varan har ett fel kan köparen kräva att säljaren korrigerar felet eller återlevererar motsvarande vara. Säljaren kan invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader.

Säljaren måste utföra rättelse eller omleverans inom rimlig tid. Rättelse eller omleverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte kan stå för sina utgifter och utan väsentlig olägenhet för köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller omleverans för samma fel, om det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen varken kräver rättelse eller omleverans, kan säljaren erbjuda rättelse eller omleverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren ombesörjer sådan rättelse eller omleverans kan köparen inte kräva prisavdrag eller hävning.

Prisrabatt: Om felet inte åtgärdas eller återlevereras kan köparen kräva en proportionell prisrabatt.

Avbeställning: Istället för prisavdrag kan köparen häva avtalet, utom när felet är oväsentligt.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för ekonomisk skada som han eller hon lider till följd av att produkten har ett fel jfr. 33 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla reklamationer till säljaren vid reklamation, jfr punkt 11 i detta avtal. Reglerna om reklamation gäller utöver, och oberoende av, reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren.

14. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller villkor på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. , beroende på omständigheterna, hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva att avtalet hävs samt ersättning från köparen. Säljaren kan också, beroende på omständigheterna, kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgifter och avgifter för ej förskottsbetalda ej uthämtade varor.

Uppfyllelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (uppfyllelse). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Uppsägning: Vid betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan inte ångra sig efter att köpeskillingen har betalats.

Säljaren kan även häva köpet om köparen inte betalar inom en skälig tilläggsfrist för fullgörande som säljaren har satt. Säljaren kan dock inte ångra medan tilläggstiden löper, om inte köparen har sagt att han eller hon inte vill betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning av köparen för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av köparens avtalsbrott jfr. 46 § konsumentköplagen.

Dröjsmålsränta/inkassoavgift: Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva dröjsmålsränta på köpeskillingen enligt lagen om dröjsmålsränta.(9) Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till inkasso och köparen kan då hållas kvar avgiftsskyldig enligt lagen om inkassoverksamhet och annan indrivning av förfallna penningfordringar.(10)

Avgift för ej uthämtade, ej förbetalda varor: Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift på NOK            + returfrakt. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år. (11)

15. Garanti

Garantier som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamations- och reklamationsrätt vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 12 och 13.

16. Personlig information (12)

Om inte köparen avtalar annat kan säljaren endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Personuppgifter om köpare under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personuppgifter får endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett väsentligt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.

Om säljaren vill använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka till köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att fullfölja avtalet, måste säljaren inhämta köparens samtycke vid avtalets ingående. Säljaren ska ge köparen information om vad personuppgifterna ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke ska vara frivilligt och ges genom en aktiv handling, till exempel genom att kryssa i rutan.

Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post, om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra den personliga data.

17. Konfliktlösning

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Köparen kan kontakta Konsumentrådet för att få hjälp i eventuell tvist med säljaren. Om en uppgörelse i godo inte uppnås efter medling i Konsumentrådet kan parterna skriftligen begära att Konsumentrådet hänskjuter tvisten till Konsumenttvistnämnden.13 Konsumenttvistnämndens beslut är juridiskt bindande fyra veckor efter delgivningen. Innan beslutet är lagakraftvunnet kan parterna, genom att ge in en stämning till Konsumenttvistenämnden, väcka beslutet till tingsrätten.


18. Källlista

1.
Se Act of 19. juni 1969 nr. 66 om mervärdesskatt 16 §.

2. Ett kreditkort är ett betalkort där avräkning för köpet sker i efterhand genom att kreditgivaren (kreditkortsföretaget) skickar en faktura till kortinnehavaren med krav på betalning.

3.Ett betalkort är ett betalkort kopplat till ett inlåningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.

4.Jfr. modellavtal utarbetat av den gemensamma avtalsnämnden för Sparebanksföreningens och Finansbranschens huvudorganisation - Villkor för kreditkort och fakturakort - konsumentrelationer punkt 12 samt modellvillkor utarbetade av Sparebanksföreningens huvudorganisation och Finansbranschen för betalkort punkt 11.

5.Akt av 21. juni 1985 nr. 82 på kreditköp m.m.

6.Personer under 18 år kan endast betala på ovannämnda sätt då de inte kan ådra sig skuld jfr. Akt av 22. april 1927 om förmynderskap över minderåriga (vgml.) 2 §.

7. Akt av 21 december 2000 nr. 105 om uppgiftsskyldighet och ångerrätt.v vid distansförsäljning och försäljning utanför fasta försäljningsställen (ångerrätt).

9. Akt av 17 december 1976 nr. 100 på dröjsmålsränta.

10. Akt av 13 maj 1988 nr. 26 om inkassoverksamhet och annan indrivning av förfallna penningfordringar.

11. Avgifter kan inte tas ut av personer under 18 år då de inte kan ådra sig skulder jfr. etc. Sektion 2

12. Se Act of 14 april 2000 nr. 31 om behandling av personuppgifter.